top of page
בשבילי-כותרת.png

יהא דא חיבורא מזכרת זכרון למרן מלכא חסידא קדישא המקובל האלוקי הראשון לציון כמוהר"ר מרדכי אליהו זצוק"ל

 

בשעה טובה ומוצלחת בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו אנו מביאים ביאורים והידורים ודברי מוסר להלכות ומנהגים לפי סדר סימני השולחן ערוך "אורח חיים" כתוספת ללימוד בבית המדרש.

אמר רבי יוחנן במסכת אבות: 'אם למדת הרבה אל תחזיק טובה לעצמך' רצונו לומר 'אל תחזיק את טוב התורה לעצמך לבד, אלא גם בשביל הכלל לדרוש אותה ברבים. ובמקום שיש דרשנים המבקשים ממנו לישא מדברותיו, אל יהיה עניו הרבה לסרב ואפילו אם יודע בעצמו שהוא קטן מהם יוכל להתנצל לפניהם כי מעלין בקודש ולא מורידין כמו שמתחילים לעלות בסולם בשבילה התחתונה שהיא הראשונה כך סדר המדרגות בכל הדברים ללכת ב"אורח חיים" מלמטה למעלה ולא להיפך.[ס' נדבות פי, מ. יהודה]

על כן אנו מביאים את הביאורים וההנהגות כפי שנלמדו בבית המדרש על פי דברי שני התלמודים "הבבלי" ו"הירושלמי" ומדרשי חז"ל ודברי הפוסקים והנהגות ה"זוהר הקדוש" ומדברי הבא"ח זיע"א.

bottom of page